• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับคณะ

 
  •  คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     จำนวน 70 คน เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา 

  •  ..
     จำนวน .. คน   เวลา ... นาฬิกา