• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • ๑. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
  • (๑.๑) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
  • (๑.๒) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
 • ๒. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา
 • ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาดำเนินการงาน ของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
 • ๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวุฒิสภา
 • ๕. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา
 • ๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย

อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา

 • (๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก
 • (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่
 • (๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
 • (๔) ควบคุมการทำรายงานการประชุมทั้งปวง
 • (๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • (๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา
 • (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากำหนด
 • (๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • (๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย