สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา

  ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งรับราชการโดยได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งรับราชการในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

โล่เกียรติยศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารคณะกรรมการสรรหา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงเว็บไซต์