• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

 

แบนเนอร์

คณะกรรมาธิการ (Committee)

หมายถึง องค์กรภายในสภาที่ประกอบด้วย บุคคลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ที่สภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามที่สภามอบหมาย และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภา

คณะกรรมาธิการถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการดำเนินงานของรัฐสภา เนื่องจากรัฐสภามีอำนาจและหน้าที่กว้างขวางและครอบคลุมกิจการทุกด้านของประเทศ จะต้องพิจารณาปัญหากฎหมายที่หลากหลาย

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาฯ
ดูคณะกรรมาธิการทั้งหมด