• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
Profile image example Profile image example

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน พ.ศ. 2554-57
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2551
กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2555-57
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
การบริหารการเงินขั้นสูง
กฎหมายปกครอง
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
นักกฎหมาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )
71/32 ถนน ถ.บรมราชชนนี ซอย ซ.บรมราชชนนี 15 แขวง/ตำบล แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต/อำเภอ เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700