• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
   
  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (10 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (40 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม (5 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน (7 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ (3 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม (18 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (28 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม (21 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการแรงงาน (9 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว (11 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน (4 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการงบประมาณ (15 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการคมนาคม (15 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (6 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ (5 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการวิสามัญ (111 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว (2 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย์ (3 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (13 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการปกครอง (11 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม (27 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (5 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (16 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ (12 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (50 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (4 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ (6 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (12 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ (2 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (21 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (5 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (10 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ (7 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (23 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน (18 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ (5 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา (3 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (7 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ (4 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (44 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ (14 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (16 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา (8 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา (9 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการทหาร (2 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา (6 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (10 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการศึกษา (34 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเมือง (12 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (3 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (9 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (14 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (19 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา (12 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน (12 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (7 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. 2557) (2 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน (14 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (8 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา (7 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการกีฬา (3 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการพลังงาน (21 รายงาน)
  คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม (2 รายงาน)

  สถิติผู้เข้าใช้งานเพจ

  web counter